RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2016
  Regnskab
2016
  Budget
2016
(i t.kr.)
  Regnsk.
2015
(i t.kr.)
  Budget
2017
(i t.kr.)
Indtægter:              
Fast årlig afgift 1.530.490   1.537   1.528   1.426
Vandforbrug efter måler 1.399.953   1.404   1.392   1.412
Tilslutningsafgift, Ullerød Nord 0   0   0   324
Aflæsning for kommunen 46.853   49   44   22
Restance- og servicegebyr m.v 10.160   7   5   6
Over- og underdækning 184.443   296   811   233
Indtægter i alt 3.171.899   3.293   3.780   3.423
               
Udgifter:              
Produktionsomkostninger 974.593   853   946   940
Distributionsomkostninger 203.110   308   158   310
Administration 835.104   857   766   897
Tab på debitorer 0   2   1   0
Udgifter i alt 2.012.807   2.020   1.871   2.147
               
Resultat før afskrivninger og
finansiering
1.159.092
  1.273   1.909   1.276
               
Afskrivninger:              
Bygning og boringer 149.712   200   134   200
Beskyttelseszoner ved boringer 0   0   745   0
Ledningsnet 459.313   481   457   481
Tekniske anlæg og maskiner 450.427   480   443   480
Digitale målere 127.218   130   127   130
Afskrivninger i alt 1.186.670   1.291   1.906   1.291
               
Resultat før finansiering -27.578
  -18   3   -15
               
Finansieringsindtægter:              
Renteindtægter bank og obligationer 27.578   18   -3   15
Finansieringsindtægter i alt 27.578   18   -3   15
               
ÅRETS RESULTAT 0   0   0   0
               
               
A K T I V E R 2016   2015
Anlægsaktiver:      
Værk og boringer 2.546.722   1.216.676
Ledningsnet 6.639.301   7.017.977
Tekniske anlæg og maskiner 901.709   1.352.136
Digitale målere 589.349   780.907
Anlægsaktiver i alt 10.677.081   10.295.696
       
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 224.304   216.296
Tilgodehavender 174.130   712.373
Obligationer, 9.869 stk. kursværdi 970.344   968.900
Deponeret ved salg ejendom 1.685.000   1.785.000
Bankindestående 2.713.717   3.007.451
Omsætningsaktiver i alt 5.767.495   6.690.020
AKTIVER I ALT 16.444.576   16.985.716
       
P A S S I V E R 
Overdækning 15.854.519   16.038.962
Langfristede gældsforpligtelser 15.854.519   16.038.962
       
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 18.623   0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 501.295   879.877
Gæld til offentlige myndigheder 70.139   66.877
Kortfristede gældsforpligtelser 590.057   946.754
PASSIVER I ALT 16.444.576   16.985.716
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S