RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2017
  Regnskab
2017
  Budget
2017
(i t.kr.)
  Regnsk.
2016
(i t.kr.)
  Budget
2018
(i t.kr.)
Indtægter:              
Fast årligt bidrag 1.431.490   1.426   1.531   1.347
Vandforbrug efter måler 1.392.411   1.412   1.400   1.409
Tilslutningsafgift, Ullerød Nord 628.800   324   0   2.580
Restance- og servicegebyr m.v 7.960   6   10   3
Overdækning (-) / underdækning (+) 15.551   233   184   - 1.391
Indtægter i alt 3.476.212   3.401   3.125   3.948
               
Udgifter:              
Produktionsomkostninger - 1.857.351   - 1.630   - 1.575   - 1.992
Distributionsomkostninger - 797.403   - 921   - 789   - 1.103
Administration - 833.283   - 887   - 835   - 881
Tab på debitorer 0   0   0   0
Udgifter i alt - 3.488.037   - 3.438   - 3.199   - 3.976
               
Resultat af primær drift - 11.825
  - 37   - 74   -28
               
Andre indtægter:              
Aflæsning for kommunen 22.275   22   47   23
               
Resultat før finansielle poster 10.450
  - 15   - 27   -5
               
Finansielle indtægter 15.630   15   29   10
Finansielle omkostninger -26.080   0   -2   -5
               
ÅRETS RESULTAT 0   0   0   0
               
               
A K T I V E R 2017   2016
Anlægsaktiver:      
Grundværdi 100.000   100.000
Bygninger og anlæg 2.786.549   2.446.722
Tekniske anlæg og maskiner 809.700   901.709
Hoved- og forsyningsledninger 6.227.404   6.639.301
Forsynings- og stikledninger 229.710   0
Digitale målere 474.068   589.349
Anlægsaktiver i alt 10.627.431   10.677.081
       
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 283.503   224.304
Tilgodehavender 53.664   174.130
Obligationer, 9.869 stk. kursværdi 969.831   970.344
Deponeret ved salg ejendom 0   1.685.000
Bankindestående 4.221.845   2.713.717
Omsætningsaktiver i alt 5.528.843   5.767.495
AKTIVER I ALT 16.156.273   16.444.576
       
P A S S I V E R 
Overdækning 15.838.968   15.854.519
Langfristede gældsforpligtelser 15.838.968   15.854.519
       
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 56.94   18.623
Leverandører af varer og tjenesteydelser 204.578   501.295
Gæld til offentlige myndigheder 55.784   70.139
Kortfristede gældsforpligtelser 317.305   590.057
PASSIVER I ALT 16.156.273   16.444.576
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S