RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2021
  Regnskab
2021
  Budget
2021
(i t.kr.)
  Regnskab
2020
Nettoomsætning:          
Fast årligt bidrag 1.365.744   1.363   1.359.899
Vandforbrug efter måler 1.584.418   1.563   1.591.402
Tilslutningsbidrag, Ullerød Nord mm 2.939.740   2.890   1.827.880
Restance- og servicegebyr m.v 5.680   6   8.945
Eftergivet vandafgift/tab -12.182   0   -5.220
Overdækning (-) / underdækning (+) -2.341.950   -2.222   -1.367.111
Nettoomsætning i alt 3.541.449   3.600   3.415.795
 
Udgifter:          
Produktionsomkostninger - 1.706.239   - 1.713   - 1.669.898
Distributionsomkostninger - 1.256.823   - 1.169   - 1.178.967
Administrationsomkostninger - 539.218   - 726   - 578.626
Tab på debitorer 0   - 1   0
Udgifter i alt - 3.502.280   - 3.609   - 3.427.491
 
Resultat af primær drift 39.169
  - 8   - 11.697
 
Andre indtægter:          
Aflæsning for Hillerød Forsyning 24.131   24   23.654
Resultat før finansielle poster 63.300
  16   11.957
 
Finansielle indtægter 10.918   11   16.358
Finansielle omkostninger - 74.218   - 27   - 28.315
 
ÅRETS RESULTAT 0   0   0
 
A K T I V E R 2021   2020
Anlægsaktiver:      
Grund, bygninger og anlæg 2.386.066   2.563.291
Tekniske anlæg og maskiner 2.187.242   2.379.678
SRO-anlæg (styring-regulering-overvågning) 425.668   486.478
Hovedledninger mm 8.306.020   7.559.247
Sektionsbrønde 404.805   415.638
Forsynings- og stikledninger 2.137.807   971.343
Vandmålere 98.190   152.454
Materielle anlægsaktiver 15.945.797   14.528.129
Indskud Vandværkskontoret i Hillerød 30.580   30.580
Finansielle anlægsaktiver 30.580   30.580
Anlægsaktiver i alt 15.976.377   14.558.709
 
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 364.565   475.311
Tilgodehavender 232.553   372.615
Værdipapirer 911.687   946.659
Likvide beholdninger 6.004.723   4.582.131
Omsætningsaktiver i alt 7.513.528   6.376.716
AKTIVER I ALT 23.489.906   20.935.425
       
 
P A S S I V E R 
Overdækning 23.002.320   20.660.370
Langfristede gældsforpligtelser 23.002.320   20.660.370
 
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 103.506   4.685
Leverandører af varer og tjenesteydelser 298.348   76.104
Indefrosne feriepenge 0   72.742
Gæld til offentlige myndigheder 85.733   121.524
Kortfristede gældsforpligtelser 487.586   275.055
PASSIVER I ALT 23.489.906   20.935.425
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S