RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2022
  Regnskab
2022
  Budget
2022
(i t.kr.)
  Regnskab
2021
Nettoomsætning:          
Fast årligt bidrag 1.427.633   1.448   1.365.744
Vandforbrug efter måler 1.549.033   1.614   1.584.418
Tilslutningsbidrag, Ullerød Nord mm 104.600   30   2.939.740
Restance- og servicegebyr m.v 7.530   6   5.680
Eftergivet vandafgift/tab 0   0   -12.182
Overdækning (-) / underdækning (+) 1.273.146   993   -2.341.950
Nettoomsætning i alt 4.361.942   4.091   3.541.449
 
Udgifter:          
Produktionsomkostninger - 2.151.726   - 1.897   - 1.706.239
Distributionsomkostninger - 1.393.907   - 1.367   - 1.256.823
Administrationsomkostninger - 718.587   - 817   - 539.218
Tab på debitorer 0   - 1   0
Udgifter i alt - 4.264.220   - 4.082   - 3.502.280
 
Resultat af primær drift 97.722
  9   39.169
 
Andre indtægter:          
Aflæsning for Hillerød Forsyning 25.744   26   24.131
Resultat før finansielle poster 123.465
  35   63.300
 
Finansielle indtægter 5.095   10   10.918
Finansielle omkostninger - 128.560   - 45   - 74.218
 
ÅRETS RESULTAT 0   0   0
 
A K T I V E R 2022   2021
Anlægsaktiver:      
Grund, bygninger og anlæg 2.208.841   2.386.066
Tekniske anlæg og maskiner 2.201.788   2.187.242
SRO-anlæg (styring-regulering-overvågning) 364.858   425.668
Hovedledninger mm 7.742.120   8.306.020
Sektionsbrønde 939.972   404.805
Forsynings- og stikledninger 2.623.288   2.137.807
Vandmålere 147.984   98.190
Materielle anlægsaktiver 15.682.851   15.945.797
Indskud Vandværkskontoret i Hillerød 30.580   30.580
Finansielle anlægsaktiver 30.580   30.580
Anlægsaktiver i alt 15.713.431   15.976.377
 
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 203.556   364.565
Tilgodehavender 316.076   232.553
Værdipapirer 822.638   911.687
Likvide beholdninger 5.109.319   6.004.723
Omsætningsaktiver i alt 6.451.589   7.513.528
AKTIVER I ALT 22.165.020   23.489.906
       
 
P A S S I V E R 
Overdækning 21.729.174   23.002.320
Langfristede gældsforpligtelser 23.002.320   23.002.320
 
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 82.727   103.506
Leverandører af varer og tjenesteydelser 262.073   298.348
Gæld til offentlige myndigheder 91.046   85.733
Kortfristede gældsforpligtelser 435.846   487.586
PASSIVER I ALT 22.165.020   23.489.906
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S