RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2019
  Regnskab
2019
  Budget
2019
(i t.kr.)
  Regnskab
2018
Nettoomsætning:          
Fast årligt bidrag 1.347.587   1.348   1.338.159
Vandforbrug efter måler 1.439.222   1.425   1.509.862
Tilslutningsbidrag, Ullerød Nord mm 3.723.440   3.500   0
Restance- og servicegebyr m.v 6.391   31   7.382
Overdækning (-) / underdækning (+) -3.535.704   -2.810   81.413
Nettoomsætning i alt 2.980.936   3.494   2.936.816
 
Udgifter:          
Produktionsomkostninger - 1.339.084   - 1.407   - 1.343.261
Distributionsomkostninger - 826.326   - 983   - 799.064
Administrationsomkostninger - 852.726   - 1.132   - 826.496
Tab på debitorer 0   0   0
Udgifter i alt - 3.018.136   - 3.522   - 2.968.821
 
Resultat af primær drift - 37.200
  - 28   - 32.006
 
Andre indtægter:          
Aflæsning for Hillerød Forsyning 22.815   23   27.035
 
Resultat før finansielle poster - 14.385
  - 5   - 4.971
 
Finansielle indtægter 17.517   10   19.954
Finansielle omkostninger -3.132   - 5   - 14.983
 
ÅRETS RESULTAT 0   0   0
 
A K T I V E R 2019   2018
Anlægsaktiver:      
Grund, bygninger og anlæg 2.740.516   2.917.741
Tekniske anlæg og maskiner 2.740.728   667.486
SRO-anlæg (styring-regulering-overvågning) 547.288   0
Hovedledninger mm 6.495.3244   6.112.812
Sektionsbrønde 267.271   0
Forsynings- og stikledninger 693.911   409.766
Vandmålere 245.892   345.358
Anlægsaktiver i alt 13.730.930   10.453.163
 
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 3.515   181.326
Tilgodehavender 336.605   335.933
Værdipapirer 985.363   957.786
Likvide beholdninger 4.802.367   4.122.767
Omsætningsaktiver i alt 6.127.850   5.597.812
AKTIVER I ALT 19.858.780   16.050.975
       
 
P A S S I V E R 
Overdækning 19.406.559   15.757.555
Langfristede gældsforpligtelser 19.406.559   15.757.555
 
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 21.677   10.869
Leverandører af varer og tjenesteydelser 434.153   218.277
Indefrosne feriepenge 22.500   0
Gæld til offentlige myndigheder 87.191   64.274
Kortfristede gældsforpligtelser 452.221   293.420
PASSIVER I ALT 19.858.780   16.050.975
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S