RESULTATOPGØRELSE
1. januar til 31. december 2020
  Regnskab
2020
  Budget
2020
(i t.kr.)
  Regnskab
2019
Nettoomsætning:          
Fast årligt bidrag 1.359.899   1.363   1.347.587
Vandforbrug efter måler 1.591.402   1.455   1.439.222
Tilslutningsbidrag, Ullerød Nord mm 1.827.880   1.854   3.723.440
Restance- og servicegebyr m.v 8.945   6   6.391
Eftergivet vandafgift/tab -5.220   0   0
Overdækning (-) / underdækning (+) -1.367.111   -1.153   -3.535.704
Nettoomsætning i alt 3.415.795   3.525   2.980.936
 
Udgifter:          
Produktionsomkostninger - 1.669.898   - 1.756   - 1.339.084
Distributionsomkostninger - 1.178.967   - 1.010   - 826.326
Administrationsomkostninger - 578.626   - 787   - 852.726
Tab på debitorer 0   - 1   0
Udgifter i alt - 3.427.491   - 3.554   - 3.018.136
 
Resultat af primær drift - 11.697
  - 29   - 37.200
 
Andre indtægter:          
Aflæsning for Hillerød Forsyning 23.654   24   22.815
Resultat før finansielle poster 11.957
  - 5   - 14.385
 
Finansielle indtægter 16.358   10   17.517
Finansielle omkostninger - 28.315   - 5   - 3.132
 
ÅRETS RESULTAT 0   0   0
 
A K T I V E R 2020   2019
Anlægsaktiver:      
Grund, bygninger og anlæg 2.563.291   2.740.516
Tekniske anlæg og maskiner 2.379.678   2.740.728
SRO-anlæg (styring-regulering-overvågning) 486.478   547.288
Hovedledninger mm 7.559.247   6.495.324
Sektionsbrønde 415.638   267.271
Forsynings- og stikledninger 971.343   693.911
Vandmålere 152.454   245.892
Materielle anlægsaktiver 14.528.129   13.730.930
Indskud Vandværkskontoret i Hillerød 30.580   30.580
Finansielle anlægsaktiver 30.580   30.580
Anlægsaktiver i alt 14.558.709   13.761.510
 
Omsætningsaktiver:      
Tilgodehavende moms 475.311   3.515
Tilgodehavender 372.615   336.605
Værdipapirer 946.659   985.363
Likvide beholdninger 4.582.131   4.802.367
Omsætningsaktiver i alt 6.376.716   6.127.850
AKTIVER I ALT 20.935.425   19.858.780
       
 
P A S S I V E R 
Overdækning 19.406.559   19.406.559
Langfristede gældsforpligtelser 20.660.370   19.406.559
 
Kortfristet gæld:
     
Forudbetalt vandforbrug 4.685   21.677
Leverandører af varer og tjenesteydelser 76.104   434.153
Indefrosne feriepenge 72.742   22.500
Gæld til offentlige myndigheder 121.524   87.191
Kortfristede gældsforpligtelser 275.055   565.521
PASSIVER I ALT 20.935.425   19.858.780
       

 

 

Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S