Vedtægter for Ullerød Vandværk
§ 1 Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ullerød Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune.
§ 2 Formål
Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
§ 3 Medlemmer
Enhver person eller selskab der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

For ejendomme som forsynes gennem distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger eller lignende og hvor forbrugsafregning med selskabet foregår over fælles hovedmåler, gælder dog, at kun pågældende forening hhv. ejerlav kan være medlem.
§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Hillerød Kommunes fastsatte regulativ.

Et medlem kan til enhver tid ved henvendelse til selskabet få udleveret vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Først når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet, hvorefter det nye medlem indtræder.
§ 6 Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan kun ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden har det udtrædende medlem ikke noget krav og der kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af det udtrædende medlem.
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis samt på selskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage forud for generalforsamlingen.
Eventuelle forslag vil fremgå af selskabets hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af godkendt revisor
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten og lægges på vandværkets hjemmeside.
§ 8 Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

For en ejendom, som besiddes af flere ejere, kan dog kun en af ejerne stemme. Jævnfør §3 har distributionsforeninger, ejerlav, andelsboligforeninger og lignende kun én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§ 9 Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Fra en husstand kan kun vælges ét medlem.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Denne indtræder i bestyrelsen ved afgang af et bestyrelsesmedlem. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale eller købe ydelser til varetagelse af opgaverne. Ligeledes afholder bestyrelsen de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
§ 10 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte godkendte revisor.

Årsregnskabet underskrives af selskabets revisor, bestyrelse og driftsansvarlig.
§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
§ 13 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 24. april 2019 og den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2019.

De træder i kraft den 1. juli 2019.
Copyright © Ullerød Vandværk A.m.b.a. og Pejse A/S